1902. 10. april. [torsdag]. København


Fra Peter Nansen til Herman Bang

10/4 1902

Kære Bang!

Jeg er meget glad paa dine Vegne over, at Du har faaet en god Bog færdig[1]. Men paa mine egne og Forlagets[2] Vegne er jeg virkelig ikke glad.

De Penge, Du hidtil har hævet her og som Du fremtidig hæver, er, ifølge din egen, af Overretssagf. Heise[3] udfærdigede Forsikring at betragte som Forskud paa fremtidigt literært Arbejde. Og jeg véd ikke, hvordan jeg skal komme afsted med at fortælle Hegel[4], at den første nye Bog, Du saa faar færdig, sælger Du til et andet Forlag. Du kunde hos os have faaet akkurat samme Honorar – 2000 eller 2500 for 5 Aars Ret – , saa jeg forstaar ikke, hvorfor Du er gaaet udenom os. Du har selvfølgelig ikke tænkt over, at Du gjorde noget, som kunde se mindre hensynsfuldt ud og som ogsaa er i Strid med de Kvitteringer, Du allerede i Fjor Efteraar underskrev til os.

Men Sagen maa jo let kunne ordnes, – jeg vil nødig give Hegel den ubehagelige Overraskelse. Du har jo den gode Undskyldning overfor Bojesen[5], at Du ikke havde erindret Ordlyden af din Forskrivning til os. Og som sagt: Du kan faa akkurat de samme Betingelser her. Og Summen udbetalt ubeskaaret og kontant.

Din

Peter Nansen