Presentation

Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser är en bibliografi över översättningar till danska, norska och svenska av de antika och medeltida litteraturerna. Den har som ambition att samla samtliga översättningar tryckta efter 1500 av grekisk, romersk, och övrig europeisk litteratur skriven före 1500, tillsvidare med undantag för bibliska texter.

I sin nuvarande form täcker bibliografin klassisk och norrön litteratur någorlunda komplett från de tidigaste trycken fram till c. 2007. Övrig medeltida litteratur har katalogiserats mindre systematiskt, men bibliografin uppdateras fortlöpande.

Verk och publikation 

Utgångspunkt för denna bibliografi är originalverkets titel. Detta innebär att de moderna publikationer som innehåller flera översättningar har så att säga styckats upp på de enskilda antika eller medeltida verken som de innehåller. Till skillnad från en bibliotekskatalog ger denna bibliografi inte endast uppgifter om publikationens titel. Exempelvis har Vilhelm Fredrik Palmblads översättning av Aischylos tragedier i Aischylos’ sorgespel (Uppsala 1841-1845) i denna bibliografi styckats upp i samtliga tragedier. En sökning på Aischylos’ sorgespel här ger således sju träffar, en för varje tragedi. Motsvarande sökning i t.ex. libris.kb.se, den svenska nationella söktjänsten som samlar litteratur i alla svenska forskningsbibliotek, informerar inte om de tragedier som ingår i publikationen, men den upplyser om vid vilka bibliotek titeln finns i den digitala katalogen. 

Ambitionen har varit att förteckna samtliga publikationers översättningar i separata poster. Tyvärr har detta inte alltid kunnat genomföras konsekvent. Se även nedan där luckorna i bibliografin förklaras utförligare. 

Hur använda bibliografin? 

Bibliografins innehåll kan dels sökas dels browsas/botaniseras i alfabetiskt ordnade listor. I visningslistorna är allt som står skrivet med ljusare grön stil och är understruket klickbart. 

Listorna

Listorna samlar alla författarnamn, alla översättare och alla titlar, d.v.s. originaltitlar, som finns i bibliografin. Av tekniska skäl har vi valt att för grekiska verk använda de traditionella latinska/latiniserade titlarna. För att enkelt kunna samla alla översättningar av samma verk oavsett vilken titel översättaren använder har vi valt att använda originaltiteln som den överordnade kategorin.

Vid browsning på författare renderar ett klick på författarens namn en alfabetisk lista på de verk av den författaren som finns i dansk, norsk eller svensk översättning. Ett klick på titeln i denna lista renderar en förteckning av samtliga enskilda översättningar av detta verket med uppgift om översättare, publikationsår och använd titel, d.v.s. den titel som används i översättningen. Ett klick på en enskild titel i denna lista ger den fulla posten med alla de uppgifter om den översättningen som förtecknats i bibliografin. 

Browsning på titel och översättare fungerar på motsvarande sätt. Vid browsning på en titel renderar ett klick på en titel samtliga de verk som har samma titel - det är i själva verket ganska sällsynt att olika verk har samma titel, men det finns tre olika Symposium: Lukianos, Platons och Xenofons. Ett klick på en titel i denna lista renderar en förteckning på alla danska, norska och svenska översättningar som finns av det verket med uppgift om översättare, publikationsår och använd titel. Ett klick på en titel i denna lista ger den fulla posten. Vid browning på översättare renderar ett klick på en översättares namn en lista på samtliga de verk som översättaren översatt. Ett klick på en titel i den listan ger en förteckning med uppgift om denna översättares alla översättningar av samma titel; ett klick på en titel i den listan ger den fulla posten. 

Sökning

Om de resultat som de alfabetiska listorna ger är för snäva eller för vida kan man göra sökningar i bibliografin.

På första sidan finns en sökruta för fritextsökning. Vid fritextsökning kan man söka alla ord och ordelar som finns i hela bibliografin. Den som är intresserad av t.ex. förlag eller översättningar under ett visst år kan söka på förlagsnamn eller årtal här. 

Till höger om sökrutan på första sidan finns en länk till avancerad sökning. Här kan man söka på författare; på titel d.v.s. originaltitel, om du vill söka på en specifik använd titel (t.ex. Gästabudet hellre än Symposium) kan du göra en fritextsökning på det; på översättare; målspråk (i dess danska form). Sökordet kan trunkeras. Om man exempelvis skriver endast ”Arist” utan trunkeringstecken i sökrutan för författare får man upp översättningar av alla författare vars namn börjar på ”Arist”: Aristides, (Aelius) Aristides, Aristofanes, Aristokles, Aristoteles och pseudo-Aristoteles. Om man är osäker på stavningen kan man gärna kontrollera mot den alfabetiska listan. 

Vid avancerad sökning kan man naturligtvis söka på en, några eller alla de fyra kategorierna beroende på hur noga man vill snäva in sökkriterierna. 

Luckor 

Det finns fortfarande luckor även vad gäller den klassiska ooch patristiska litteraturen som användaren bör känna till. Många kortare översättningar trycks inte som monografier eller i antologier, utan i samlingsvolymer, tidningar och tidskrifter. Till skillnad från översättningar i monografier och översättningsantologier som är relativt lätta att lokalisera, är det betydligt mer arbetskrävande att få fram översättningar i samlingsvolymer, tidningar och tidskrifter. I avsaknad på register och andra sökingångar skulle det kräva att någon satt och bläddrade genom otaliga årgångar av otaliga tidningar och tidskrifter. För samlingsvolymer och antologier som inte är rena översättningsantologier tillkommer den svårigheten att först identifiera den. Vi har saknat resurser och tid för att göra detta systematiskt, men bibliografin innehåller redan lite av detta material. Dock är bibliografin ett levande dokument, som inte har nått sin slutliga form ännu. Redaktörerna tar tacksamt mot alla upplysningar om missade översättningar och nya översättningar.

Vad gäller antologierna, särskilt de antologier som samlar mycket korta textavsnitt, har vi inte heller kunnat identifiera varje enskilt verk i dem som enskilda poster. Det vill säga, alla översättningar är inte sökbara på sin författare. Dessa antologier fås lättast fram genom att söka på på författare ”olika” och titel ”olika”, även om en sådan sökning ger som resultat inte endast moderna antologier utan även sådana skrifter som i original har flera upphovsmän.

Förhoppningen är, om resurser och tid gives, att alla texter som finns i antologierna så småningom skall kunna katalogiseras i separata poster. 

Den norröna medeltidstillteraturen har arbetats igenom systematiskt och bör vara förhållandevis komplett för översättningar fram till c. 2007. Många verk från den latinska och grekiska medeltida litteraturen har registrerats men den har inte bearbetats systematiskt. Här införs kompletteringar efter hand. De folkspråkliga medeltidslitteraturerna är sämst representerade. Flertalet befintliga översättningar är koncentrerade till några rätt få texter och förmodligen saknas det inte mycket här. Norrönt, grekiska och latin representerar den största delen av den översatta medeltidslitteraturen. Vad gäller översättningar i tidskrifter och antologier gäller samma begränsningar för den medeltida litteraturen som för klassisk och patristisk litteratur, d.v.s. en del har registrerats, men inte systematiskt. 

Redaktörerna Johanna Akujärvi och Lars Boje Mortensen svarar gärna på frågor.